Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αρχείο

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων διαρκεί 10 εξάμηνα, όπως αναλύεται στα παρακάτω διαγράμματα. Στη συνέχεια δίνεται ο κατάλογος των μαθημάτων ανά εξάμηνο. Μπορείτε να δείτε το περίγραμμα του μαθήματος κάνοντας κλικ στον κωδικό του μαθήματος ή να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open e-Class κάνοντας κλικ στην ονομασία του μαθήματος.

1ο Εξάμηνο

ΜΟΠ101 Μαθηματικά Ι
ΜΟΠ102 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
ΜΟΠ103 Γεωλογία
ΜΟΠ104 Φυσική Ι
ΜΟΠ105 Τεχνικό Σχέδιο
ΜΟΠ106 Γενική Ορυκτολογία
ΜΟΠ107 Αγγλικά για Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων

2ο Εξάμηνο

ΜΟΠ201 Μαθηματικά ΙΙ
ΜΟΠ202 Φυσική ΙΙ
ΜΟΠ203 Βασικές Αρχές Χημείας
ΜΟΠ204 Τεχνική Μηχανική-Στατική
ΜΟΠ205 Επιστημονικός Προγραμματισμός
ΜΟΠ206 Συστηματική Ορυκτολογία
ΜΟΠ207 Αγγλικά – Academic Skills

 3ο Εξάμηνο

ΜΟΠ301 Μαθηματικά ΙΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση
ΜΟΠ302 Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών
ΜΟΠ303 Θερμοδυναμική
ΜΟΠ304 Σχέδιο με Η/Υ
ΜΟΠ305 Πετρολογία
ΜΟΠ306 Ηλεκτρικές Μηχανές – Ηλεκτρονική Τεχνολογία
ΜΟΠ307 Αγγλικά – Academic Writing

 4ο Εξάμηνο

ΜΟΠ401 Γεωτεχνική Μηχανική – Εδαφομηχανική
ΜΟΠ402 Κοιτασματολογία
ΜΟΠ403 Ερμηνεία και Ανάλυση Γεωλογικών Χαρτών
ΜΟΠ404 Γεωδαισία
ΜΟΠ405 Φαινόμενα Μεταφοράς
ΜΟΠ406 Εφαρμοσμένη Υδραυλική

5ο Εξάμηνο

ΜΟΠ501 Υπαίθρια Εκμετάλλευση
ΜΟΠ502 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
ΜΟΠ503 Υδρογεωλογία
ΜΟΠ504 Διοίκηση και Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων
ΜΟΠ505 Γεωχημεία
ΜΟΠ506 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
ΜΟΠ507 Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική

6ο Εξάμηνο

ΜΟΠ601 Υπόγεια Εκμετάλλευση
ΜΟΠ602 Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο στα Μεταλλευτικά Έργα
ΜΟΠ603 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα
ΜΟΠ604 Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Κλιματικές Μεταβολές
ΜΟΠ605 Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
ΜΟΠ606 Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

 7ο Εξάμηνο

ΜΟΠ701 Μηχανική Πετρωμάτων – Τεχνική Γεωλογία
ΜΟΠ702 Μέθοδοι Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων
ΜΟΠ703 Περιβαλλοντική Μεταλλευτική
ΜΟΠ704 Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
ΜΟΠ705 Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
ΜΟΠ706 Τεχνολογία Γεωτρήσεων
ΜΟΠ707 Επιστήμη των Υλικών
ΜΟΠ708 Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1: Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική
ΜΟΠ811 Αντιστήριξη & Υποστήριξη Επιφανειακών & Υπόγειων Έργων
ΜΟΠ812 Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες
ΜΟΠ813 Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα
ΜΟΠ814 Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία
ΜΟΠ815 Μεταλλευτικός Σχεδιασμός
Κατεύθυνση 2: Μηχανική Ενεργειακών Πόρων
ΜΟΠ821 Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων
ΜΟΠ822 Δευτερογενείς Ενεργειακές Ύλες – Βιοκαύσιμα
ΜΟΠ823 Τεχνολογία Εκμετάλλευσης Γαιανθράκων
ΜΟΠ824 Σεισμικές Μέθοδοι Εντοπισμού Υδρογονανθράκων
ΜΟΠ825 Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων
Κατεύθυνση 3: Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική
ΜΟΠ831 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων
ΜΟΠ832 Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Υδρογονανθράκων
ΜΟΠ833 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών
ΜΟΠ834 Περιβαλλοντική Γεωχημεία
ΜΟΠ835 Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Μαθήματα Δεξαμενής: (επιλέγεται 1 από 4)
ΜΟΠ891 Τοπογραφία & Γεωπληροφορική στα Μεταλλευτικά Έργα
ΜΟΠ892 Ορυκτοί Πόροι και Κεραμικές Κυψέλες Καυσίμου
ΜΟΠ893 Ανάλυση Αστοχιών
ΜΟΠ894 Οδοποιία

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση 1: Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική
ΜΟΠ911 Προχωρημένη Γεωμηχανική & Σήραγγες
ΜΟΠ912 Αερισμός Υπόγειων Έργων
ΜΟΠ913 Φράγματα Ταμιευτήρων & Αποβλήτων Εμπλουτισμού
ΜΟΠ914 Εκμετάλλευση και Επεξεργασία Μαρμάρων & Λατομικών Υλικών
ΜΟΠ915 Μεταλλουργία – Βιομηχανικά Κράματα
ΜΟΠ906 Μεθοδολογία Έρευνας
Κατεύθυνση 2: Μηχανική Ενεργειακών Πόρων
ΜΟΠ921 Μηχανική Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
ΜΟΠ922 Προηγμένες Τεχνικές Αξιοποίησης Ενεργειακών Πηγών
ΜΟΠ923 Οικονομοτεχνική Ανάλυση Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων
ΜΟΠ924 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΜΟΠ925 Ηλεκτροχημική Μηχανική
ΜΟΠ906 Μεθοδολογία Έρευνας
Κατεύθυνση 3: Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική
ΜΟΠ931 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά Έργα
ΜΟΠ932 Τεχνολογίες Διαχείρισης Αέριων Αποβλήτων – Μοντέλα Διασποράς
ΜΟΠ933 Διαχείριση Περιβάλλοντος – Νομοθεσία
ΜΟΠ934 Καταστροφικά Φαινόμενα
ΜΟΠ935 Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση
ΜΟΠ906 Μεθοδολογία Έρευνας
Μαθήματα Δεξαμενής (επιλέγεται 1 από 4)
ΜΟΠ991 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Έργων
ΜΟΠ992 Σκυρόδεμα – Δομικές Κατασκευές
ΜΟΠ993 Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων
ΜΟΠ994 Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής Ανάλυσης

 


10ο Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία