Αρχική » Το Τμήμα » Κώδικας Δεοντολογίας

Αρχείο

Κώδικας Δεοντολογίας

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΟΠ-ΠΔΜ) δεσμεύεται για την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας που προκύπτουν από την εφαρμογή των νόμων που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, το ΜΟΠ-ΠΔΜ δεσμεύεται για την αναζήτηση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, σε μια προσπάθεια διαρκούς αναβάθμισης της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, το Τμήμα ΜΟΠ-ΠΔΜ:

 1. Αντιλαμβάνεται ως ιδιαίτερα σημαντική την υποχρέωσή του να εκπαιδεύει τους φοιτητές του δίνοντας έμφαση στις αρχές της ηθικής ακεραιότητας, του σεβασμού των πεποιθήσεων και των δικαιωμάτων των άλλων, της προώθησης της υγιεινής και ασφάλειας, της ευημερίας του κοινού και, ιδιαίτερα, της προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Επιδιώκει τη μετάδοση των αρχών του «Επαγγελματικού Κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών» του ΤΕΕ, του «Code of Conduct of European Chartered Engineers» του ECEC, όσο και ανάλογων κειμένων άλλων έγκυρων διεθνών οργανισμών (FEANI, AIChE), στο πλαίσιο της πληρέστερης προετοιμασίας της επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων του.
 3. Επιδιώκει την εφαρμογή σχετικών διεθνών κανονισμών κατά την εκπόνηση τεχνικών μελετών και τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.
 4. Δίνει μεγάλη σημασία στην εμπέδωση κανόνων ηθικής και επαγγελματικής ακεραιότητας σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των φοιτητών του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν σε παραβάσεις των κανόνων των εξετάσεων ή άλλων τρόπων αξιολόγησής τους.
 5. Θεωρεί απαράβατο κανόνα την αναγνώριση του επιστημονικού έργου και για το λόγο αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές στην ορθή μεθοδολογία αναφοράς – παραπομπής στο έργο άλλων. Εφαρμόζει τη χρήση λογισμικού εξέτασης της αυθεντικότητας σε όλες τις Διπλωματικές Εργασίες, τις Μεταπτυχιακές Ερευνητικές Εργασίες και τις Διδακτορικές Διατριβές, και σε όλες τις γραπτές εργασίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικού ή ερευνητικού έργου.
 6. Έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανεξαρτησία των ερευνητών και να μεριμνά για την τήρηση δεοντολογικά ορθής ερευνητικής πρακτικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας. Οφείλει επίσης να παρέχει ενημέρωση των μελών του στις αρχές δεοντολογίας της έρευνας και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.
 7. Προσπαθεί να εμφυσήσει στους φοιτητές το σεβασμό στη δημόσια περιουσία και την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης για την προστασία των χώρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
 8. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων των κανόνων ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 9. Συγκροτεί και λειτουργεί Επιτροπή Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος ΜΟΠ-ΠΔΜ καθώς και τον Πρόεδρο της ΟΜΕΑ του Τμήματος ΜΟΠ-ΠΔΜ, η οποία εξετάζει καταγγελίες για τέτοιες παραβάσεις και προτείνει κατάλληλες ενέργειες στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή εισηγείται επίσης διαδικασίες αντιμετώπισης των παραβάσεων, μέτρα για την αποφυγή τους και τροποποιήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.
 10. Συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Παραπομπές

 • Επαγγελματικός Κώδικας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών.
 • Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
 • Code of Conduct of European Chartered Engineers
 • FEANI Position Paper on Code of Conduct: Ethics and Conduct of Professional Engineers
 • AIChE Code of Ethics