Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Γεωμηχανικής & Γεωστατικής Μηχανικής

Αρχείο

Εργαστήριο Γεωμηχανικής & Γεωστατικής Μηχανικής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής, e-mail: costas@sachpazis.info


Σκοπός

Το Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις υποστήριξης προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

 

Εγκαταστάσεις

Συμβατικό εργαστηριακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του οδομέτρου, δοκιμή άμεσης διατμήσεως, δοκιμή τριαξονική, δοκιμή διατμήσεως εργαστηριακού πτερυγίου, μετρητής σταθερού υδραυλικού φορτίου και πτώσης υδραυλικού φορτίου, δοκιμή συμπύκνωσης Proctor και εξοπλισμός δοκιμής (CBR).

Εξοπλισμός Δειγματοληψίας και Παρακολούθησης Πεδίου (π.χ. Εξοπλισμός Χειροκίνητης Διάτρησης, σύστημα MASW).

 

Εργαστηριακές Δοκιμές

Με βάση τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές σε Εδάφη και Πετρώματα:

Εδάφη

 • Άμεση Διάτμηση UU, CU
 • Βραδεία Διάτμηση CD
 • Δοκιμή Ανεμπόδιστης ή Μονοαξονικής Θλίψης
 • Δοκιμή διπλού υδρόµετρου
 • Συμπίεση και Έλεγχος CBR
 • Δοκιμή Στερεοποίησης
 • Δοκιμή Συμπύκνωσης κατά Proctor
 • Δοκιμές Ελεύθερης Διόγκωσης / Διόγκωσης
 • Δοκιμή Soil Suction
 • Κοκκομετρική Ανάλυση (κόσκινα, αραιόμετρο)
 • Μονοδιάστατη & τρισδιάστατη στερεοποίηση
 • Δοκιμή διατμήσεως πτερυγίων
 • Όρια Atterberg
 • Προσδιορισμός οργανικών, pH & CaCOM3
 • Δοκιμή Τριαξονικής Θλίψης UU, CU, CUPP, CD (1.5”, 4”, 6”)
 • Υδατοπερατότητα Κορεσμένων Εδαφών
 • Δοκιμή Υδραυλικής Αγωγιμότητας (επί τόπου)
 • Δοκιμή Φαινόμενης Πυκνότητας Πεδίου
 • Φαινόμενη Πυκνότητα

Πετρώματα (Βράχοι)

 • Αντοχή σε Διάτμηση Ασυνεχειών
 • Δοκιμή Brazilian Test
 • Δείκτης Σημειακής Φόρτισης PLT
 • Δείκτης Σκληρότητας
 • Δοκιμή Ανθεκτικότητας (Jar Slake Test)
 • Έλεγχος Διάβρωσης
 • Έλεγχος Υπερήχων για Προσδιορισμό Λόγου Poisson
 • Μονοαξονική Θλίψη
 • Μονοαξονική Θλίψη µε μέτρηση Ελαστικών Παραμέτρων
 • Πετρογραφική Ανάλυση
 • Πυκνότητα & Πορώδες

Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με έρευνες και μελέτες Γεωτεχνικής Μηχανικής (Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής), προκειμένου οι φοιτητές να κατανοήσουνε και να ανταποκριθούν σε θέματα του γνωστικού αυτού αντικειμένου και ειδικότερα:

 • Να κατανοούν τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του βράχου που επηρεάζουν τη σύσταση, την φυσική και την μηχανική συμπεριφορά τους.
 • Να εφαρμόζουν εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές για τον προσδιορισμό των εδαφομηχανικών και βραχομηχανικών παραμέτρων και χαρακτηριστικών, και τη ορθή χρήση του εδάφους και του βράχου, τόσο ως δομικού υλικού κατασκευής έργων, όσο και ως υλικού παραλαβής φορτίων των τεχνικών έργων αλλά και της γεωμηχανικής ευστάθειας και ασφάλειάς τους.
 • Να οργανώνουν και εκτελούν εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού των εδαφομηχανικών και βραχομηχανικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ο παρακάτω εργαστηριακός εξοπλισμός:

Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ/ΟΡΓΑΝΟ
1 Οιδήμετρο RMU I
2 Ηλεκτρομαγνητικός δονητής κόσκινων CONTROLS D-407
3 Σειρά 9 κόσκινων για κοκκομετρική ανάλυση RMU
4 Κόσκινα μεταλλικά CISA
5 Χειροκίνητη μηχανή θλίψης 2KN, ELE, Serial No 206-6
6 Ηλεκτροκίνητη μηχανή θλίψης 2KN, ELE, Serial No 206-6
7 Ηλεκτρομαγνητική ζυγαριά Chyo, MP-6000, SN 75421
8 Μηχανική ζυγαριά 15 Kg, fd THORNTON & COLT
9 Μηχανική ζυγαριά 100 Kg weylux, model 150
10 Μηχανική ζυγαριά 50 Kg ELE
11 Ξηραντήρας 1000 lit, EHRET TK1, Nr 20098
12 Ψηφιακό παχύμετρο Starrett, No722
13 Ηλεκτροκίνητο μίξερ 10 L, CONTROLS, SN 95304
14 Συσκευή προσδιορισμού ισοδύναμου της άμμου, RMU, Sr 583 συνοδευόμενη από έναν ανακινητήρα RMU 5019
15 Συσκευή τήξης παραφίνης για τον προσδιορισμό φαινόμενου βάρους, MEPAX, τύπου 47511, SN 54006
16 Συσκευή ταχείας μέτρησης υγρασίας εδάφους επί τόπου, Riedel-de-Haen, τύπου CM-Great
17 Δυναμικό πενετρόμετρο RMU ,S I 70, συνοδευόμενο από μηχανοκίνητη διάταξη ανύψωσης ράβδων RMU I 65/1
18 Συσκευή PROCTOR, τυποποιημένη μέθοδος CONTROLS
19 Συσκευή PROCTOR, τροποποιημένη τυποποιημένη μέθοδος CONTROLS
20 Ξηραντήρας δειγμάτων EHPET, SN 20093
21 Ph-ΜΕΤΡΟ HANNA, τύπου HI 9025C
22 Συσκευή προσδιορισμού ορίων υδαρότητας, CASAGRANDE, χειροκίνητη RMU S1
23 Πενετρόμετρο τσέπης (Pocket) RMU
24 PROCTOR – Πενετρόμετρο RMU, SN 39-02-92
25 Σετ προσδιορισμού ορίων πλαστικότητας
26 Αεροσυμπιεστής 100 lit, TOROS
27 Συσκευή προσδιορισμού CBR επί τόπου, CONTROLS T115/A
28 Μηχανή τριαξονικής δοκιμής RNU, S 102, ικανότητας 50KN συνοδευόμενη από:
·         Τριαξονική κυψέλη RMU S 116 για δείγματα  38,1 x 76,2
·         Κυψέλες μετατροπής πίεσης αέρα σε πίεση νερού 1000 KPa
·         Συσκευή μεταβολής όγκου
·         Μανόμετρο
·         Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας γεωτεχνικών δεδομένων MPX-2000
·         Ψηφιακά μηκηνσυνόμετρα
29 Η/Υ HP Z 840
30 Εκτυπωτής HP DeskJet 5100

 

Ενδεικτικές Παρουσιάσεις/Διαλέξεις σε θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής:

  Ορυκτολογία Αργίλου – Clay Mineralogy
  Ταξινόμηση Εδαφών – Soil Classification
  Σχέσεις Μεταξύ των Εδαφικών Φάσεων – Phase Relations
  Συμπύκνωση των Εδαφών – Compaction
  Περατότητα και Διήθηση Διαμέσου των Εδαφών – Permeability
  Διατμητική Αντοχή των Εδαφών – Shear strength of soils
  Στερεοποίηση των Αργίλων – Consolidation
  Εισαγωγή στη Γεωτεχνική Μηχανική – Introduction to Geotechnical Engineering
  Σημειώσεις Εδαφομηχανικής
  Σημειώσεις Εδαφομηχανικών Εργαστηριακών Δοκιμών
  Άσκηση Εδαφομηχανικής 9 – Soil Mechanics Exercise 9

Ενδεικτικές Επαγγελματικές Παρουσιάσεις στην Γεωτεχνική Μηχανική:

«Αγκυρωμένες Αντιστηρίξεις» Διαδικασία κατασκευής αγκυρωμένων αντιστηρίξεων (στα Ελληνικά)

Deep Excavation supported by Anchored Reinforced Pile Retaining Wall in Aigiptou Square, Alexandras Avenue, Athens, Greece (στα Αγγλικά)

Πλευρικές Ωθήσεις  Γαιών
Lateral Earth Pressures (στα Ελληνικά)

Μεθοδολογία Διερεύνησης Ευστάθειας και Τεχνολογίες Σταθεροποίησης Πρανών και Σώματος Ασταθών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Η περίπτωση μελέτης του «ΧΑΔΑ Παιανίας» στην Ελλάδα
Stability Investigation Methodology and Technologies for Stabilisation of Slopes and Bodies of unstable Uncontrolled Waste Disposal Sites (U.W.D.S.). The “PeaniaU.W.D.S.” Case Study in Greece (στα Αγγλικά)

Χρήση της Γεωφυσικής Μεθόδου του Γεωραντάρ (GPR) στον εντοπισμό θαμμένων Αρχαίων στο υπέδαφος
Technical Note on Application of Ground Penetrating Radar (GPR) to Archaeological Site Characterization (στα Αγγλικά)

Ανάλυση & Επαλήθευση Φέρουσας Ικανότητας Φρεατοπασσάλου Θεμελίωσης
Foundation Pile Bearing Capacity Analysis / Verification (στα Αγγλικά)

Υπηρεσίες Γεωφυσικών – Γεωτεχνικών και Τεχνικογεωλογικών ερευνών
Capabilities and Qualifications Onshore Geophysical and Geological Engineering Investigation and Survey Services (στα Αγγλικά)

 Ποιες περιοχές της Αττικής είναι στη δίνη των πλημμυρών
Which areas in Attica district, Greece are in the dyne of floods (στα Ελληνικά)

 Επιτόπια Γεωτεχνική Μηχανική Διερεύνηση Υπεδάφους
Geotechnical Engineering Site Investigationand Characterisations (στα Ελληνικά)

© Dr. C. Sachpazis