Αρχική » Προκηρύξεις

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

Αρχείο

– Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών και Ανάλυση Αστοχιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4412/29-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ2Υ0469Β7Κ-ΧΕΓ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1082/07-04-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40185.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-68255).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 27-05-2024

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

– Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια.

Σχετικά αρχεία

508_7.2.15_Έγκριση Οριστικού Πίνακα_Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων_81143

– Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας – Προσωρινός Πίνακας Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας αξιολογούμενων σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας” με Κωδικό ΟΠΣ 6003868_Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος είναι έως 16.02.2024.

Αναλυτικά, ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://rc.uowm.gr/?p=78780