Αρχική » Προκηρύξεις

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Αξιολογική Κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων_ Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεδρίασή της (Αριθμ. 9/2023), τη Δευτέρα 20.03.2023, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

 1. Τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023» (αριθμ. πρωτ. 3641/23.02.2023 και 3807/03.03.2023
 2. Την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (Αριθμ. Πρωτ. 448/20.03.2023) αιτήσεων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προσκλήσεων
 3. Τους φακέλους των υποψηφίων.

Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων, ανά μάθημα ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 427
2 425

Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 436
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 430
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 430
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 433
2 443
3 436
4 427
5 429

Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 433
2 443
3 436
4 427
5 429

– Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 8/03.03.2023 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ως εξής:

1η θέση με τίτλο: «Ανάπτυξη τεχνολογιών παρασκευής και χαρακτηρισμού κεραμικών αισθητήρων».

2η θέση με τίτλο: «Γεωλογική και Πετρολογική μελέτη της Περμοτριαδικής μετακλαστικής-ηφαιστειοϊζηματογενούς ακολουθίας του δυτικού περιθωρίου της Πελαγονικής ζώνης στη Δυτική Μακεδονία»

Προθεσμία υποβολής: 03-04-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr , τα εξής:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που καθόρισε η Συνέλευση του Τμήματος. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)PHD_First_Plan
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 • Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται) PHD_APPLICATION
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Ε5/Σ179/17-02-2023, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει του άρθρου 466 του Ν.4957/2022, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ_ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
3 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 24-02-2023 έως 07-03-2023, στο e’mail: mre@uowm.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068255, 2461068256

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα, παρακάτω:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Υ signed-

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ