Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Διπλωματική Εργασία » Διπλωματικές εργασίες υπό εκπόνηση

Αρχείο

Διπλωματικές εργασίες υπό εκπόνηση

 1. Εξόρυξη βαθιάς θάλασσας – θεσμικό πλαίσιο, τεχνολογία και επιπτώσεις: Στεφανίδης Στέργιος (επιβλέπων καθηγητής, Καπαγερίδης Ιωάννης – ημερομηνία ανάθεσης 2/10/2023)
 2. Πετρολογική, ορυκτολογική, γεωχημική μελέτη και μετρήσεις χρωματικών δεικτών του ανθρακικού σχηματισμού στη θέση Σκοπιά της οροσειράς των Καμβουνίων: Παπαδημητρίου Δημήτριος (επιβλέπουσα καθηγήτρια, Ασβεστά Αργυρώ – ημερομηνία ανάθεσης 2/10/2023)
 3. Η ενεργειακή μετάβαση και οι ανάγκες που δημιουργεί σε πρώτες ύλες: Μαρκαντώνης Βίκτωρ (επιβλέπων καθηγητής, Καπαγερίδης Ιωάννης – ημερομηνία ανάθεσης 3/10/2023)
 4. Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού της βέλτιστης σύνθεσης εξοπλισμού εργοταξίου εκτέλεσης χωματουργικού έργου αποτελούμενου από φορτωτικά μέσα και φορτηγά: Καψάλας Γεώργιος (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος – ημερομηνία ανάθεσης 3/10/2023)
 5. Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG) ως μέσο για την μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών της μεταλλευτικής βιομηχανίας: Κουρτέση Ελένη-Ελευθερία (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος – ημερομηνία ανάθεσης 3/10/2023)
 6. Αξιολόγηση απολογιστικών στοιχείων απόδοσης του εξοπλισμού συνεχούς εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης υλικών: Αδαμίδης Ιωάννης (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος – ημερομηνία ανάθεσης 3/10/2023)
 7. Εφαρμογή κυψελών καυσίμου στον τομέα μεταφορών: Κουΐνη Αντωνία-Ελένη, Ιωάννου Άννα (επιβλέπων καθηγητής, Κυρατζής Νικόλαος – ημερομηνία ανάθεσης 4/10/2023)
 8. Ιζηματολογική και ορυκτολογική μελέτη άμμου παράκτιων περιοχών. Μελέτη περιπτώσεων: Γιάννα Άννα (επιβλέπουσα καθηγήτρια, Ασβεστά Αργυρώ – ημερομηνία ανάθεσης 4/10/2023)
 9. Πλανητική γεωλογία – Γήινοι πλανήτες – Πετρογραφία μετεωριτών και Σελήνης: Ξανδινίδου Ευθυμία (επιβλέπουσα καθηγήτρια, Ασβεστά Αργυρώ – ημερομηνία ανάθεσης 5/10/2023)
 10. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής – λιγνιτικής δραστηριότητας στο ΛΚΔΜ και αποκατάσταση εξοφλημένων ορυχείων: Μπίκος Βασίλειος (επιβλέπων καθηγητής, Βατάλης Κωνσταντίνος – ημερομηνία ανάθεσης 5/10/2023)
 11. Αξιολόγηση της καταλληλότητας λιγνιτικών κοιτασμάτων του ελλαδικού χώρου για εκμετάλλευση σε εξωηλεκτρικές χρήσεις: Αβράμης Κωνσταντίνος (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος – ημερομηνία ανάθεσης 24/10/2023)
 12. Απολιγνιτοποίηση και ενεργειακή μετάβαση. Εναλλακτικές διαδρομές: Ζοσιμίδου Γαλήνη και Χαραλαμπίδου Χριστίνα (επιβλέπων καθηγητής, Βατάλης Κωνσταντίνος – ημερομηνία ανάθεσης 24/10/2023)
 13. Συγκριτική ανάλυση των στρατηγικών ενεργειακής μετάβασης περιοχών εξόρυξης γαιανθράκων (μελέτη περιπτώσεων): Σκρέκος Ηλίας (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος – ημερομηνία ανάθεσης 24/10/2023)
 14. Μηχανισμοί σχηματισμού, γεωχημικά χαρακτηριστικά και μέθοδοι επεξεργασίας – αποκατάστασης του φαινομένου της όξινης απορροής μεταλλείων: μελέτες περιπτώσεων από την Ελλάδα: Σταύρου Θωμάς (επιβλέπων καθηγητής, Παπαζώτος Παναγιώτης – ημερομηνία ανάθεσης 24/10/2023)
 15. Αυτοματοποίηση υπολογισμού πειραματικών βαριογραμμάτων με τη μέθοδο συσταδοποίησης k-μέσων: Κορδονίδης Βασίλειος (επιβλέπων καθηγητής, Καπαγερίδης Ιωάννης – ημερομηνία ανάθεσης 24/10/2023)
 16. Διαχείριση της ποιότητας των νερών σε επιφανειακά ορυχεία – η περίπτωση των λιγνιτωρυχείων της Δυτικής Μακεδονίας: Γκιόνα Απόστολος (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 17. Σχεδιασμός ανατινάξεων σκληρών υπερκείμενων σχηματισμών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας: Καραλέξης Αναστάσιος (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 18. Ανάπτυξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης μετά το κλείσιμο μεγάλης έκτασης υπαίθριων ορυχείων: Καρατσιβούδης Παύλος (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 19. Σύγχρονα λατομεία μαρμάρου: από την επιφανειακή στην υπόγεια εκμετάλλευση: Λαζαρίδης Βύρων (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 20. Προσδιορισμός των χρήσεων γης μετά το κλείσιμο υπαίθριων ορυχείων και ο ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders): Παρασκευά Μαρία (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 21. Ηλεκτροχημική ανάκτηση μετάλλων με χρήση ιοντικών υγρών: Πέτρου Μαρία (επιβλέπων καθηγητής, Κυρατζής Νικόλαος)
 22. Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε μεγάλης κλίμακας επιφανειακές εκμεταλλεύσεις ορυχείων: Τζάρτζου Αθανασία (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 23. Αξιοποίηση του CO2 μέσω καταλυτικής υδρογόνωσης για την παραγωγή αλκοολών: Ταχματζίδης Ευάγγελος (επιβλέπουσα καθηγήτρια, Γούλα Μαρία)
 24. Ανάπτυξη δεικτών για τον προσδιορισμό επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο μεταλλευτικό τομέα: Χαρίτου Μαρία (επιβλέπων καθηγητής, Παυλουδάκης Φραγκίσκος)
 25. Ενσωμάτωση δεδομένων παραγωγής στην εκτίμηση αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου: Αναστασιάδης Γεώργιος (επιβλέπων καθηγητής, Καπαγερίδης Ιωάννης)
 26. Σχεδιασμός υπόγειου λατομείου μαρμάρου με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων: Αντωνιάδου Αικατερίνη (επιβλέπων καθηγητής, Καπαγερίδης Ιωάννης)
 27. Αποκατάσταση λιγνιτικών πεδίων μετά το πέρας της εκμετάλλευσης: Σαμπανλλάρι Φατιον (επιβλέπων καθηγητής, Βατάλης Κωνσταντίνος)
 28. Σχεδιαστικές παράμετροι για αγωγούς μεταφοράς ρευστών από γεωθερμικούς ταμιευτήρες: Αλεξανδρής Αναστάσιος (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 29. Υπόγειοι ταμιευτήρες αποθήκευσης και παραγωγής υδρογόνου: Χαρακτηριστικά, γεωγραφική κατανομή και προοπτικές: Κουφουνάκης Αλέξανδρος (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 30. Γεωθερμικό δυναμικό στον ελλαδικό χώρο: Έρευνα και εφαρμογή: Λαμπέρη Βασιλική (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 31. Σχεδιασμός δικτύου διαχωριστήρων επιφανείας για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Μαυρίδης Άγγελος (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 32. Διάθεση CO2 σε υπόγειους σχηματισμούς με έμφαση στον Ελληνικό χώρο: Μπακαρτζάκη Γεωργία (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 33. Αξιολόγηση εμπειρικών εξισώσεων για την πρόρρηση ιδιοτήτων πετρελαϊκών ρευστών: Μπελενιώτη Μαρίνα (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 34. Διερεύνηση της παρουσίας και του γεωχημικού αποτυπώματος των σπάνιων γαιών στο περιβάλλον: Προκλήσεις για τους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων: Τσιρογιάννης Δημήτριος (επιβλέπων καθηγητής, Παπαζώτος Παναγιώτης – ημερομηνία ανάθεσης 15/11/2023)
 35. Ανάλυση δικτύου μεταφοράς για ταμιευτήρες αποθήκευσης υδρογόνου: Μισόπαπα Μαρία (επιβλέπων καθηγητής, Μαρινάκης Δημήτριος)
 36. Ο ρόλος του πράσινου υδρογόνου στην ενεργειακή μετάβαση, τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές: Λαμπρόπουλος Ιωάννης (επιβλέπων καθηγητής, Μεγαριώτης Γρηγόριος)
 37. Συστήματα που βασίζονται στο βιοαέριο/βιομεθάνιο και τα περιβαλλοντικά τους πλεονεκτήματα: Λιόρα Γεωργία (επιβλέπων καθηγητής, Μεγαριώτης Γρηγόριος)
 38. Ηλεκτροχημική ανάκτηση μετάλλων με χρήση κεραμικών μεμβρανών στερεού οξειδίου: Χρυσοχόου Δημήτριος (επιβλέπων καθηγητής, Κυρατζής Νικόλαος)
 39. Αντιστρεπτές κεραμικές κυψέλες καυσίμου: προοπτικές και ερευνητικές προκλήσεις: Σαββίδης Ευθύμιος (επιβλέπων καθηγητής, Κυρατζής Νικόλαος)
 40. Μέθοδοι προσδιορισμού μετάλλων σε αιωρούμενα σωματίδια – διερεύνηση μεθόδων: Χατζηνταγή Σοφία (επιβλέπων καθηγητής, Γκάρας Στυλιανός)
 41. Χρήση της τεχνικής πυρόλυσης ψεκασμού για την παρασκευή λειτουργικών κεραμικών υμενίων, κατάλληλων για χρήση σε κυψέλες στερεού οξειδίου (SOC): Ντότη Ιωάννα Μαρία (επιβλέπων καθηγητής, Κυρατζής Νικόλαος)