Αρχική » Γραμματεία

Αρχείο κατηγορίας Γραμματεία

Αρχείο

– Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 δίνεται στο παρακάτω αρχείο:

Πρόγραμμα εξεταστικής (αρχείο PDF)

 

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ407/80

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 129/21-12-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων:

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΠ205
  • ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΜΟΠ404
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΠ406
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ GE5641
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GE5642
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GE5612

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν  τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, mre@uowm.gr , Πανεπιστημιούπολη, Περιοχή: Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη Τ.Κ. 51100, από 04/01/2021 μέχρι και 15/01/2021, τηλ. 2461068255.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων.
4. 1 CD που να περιέχει τα παραπάνω δηλ. την αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και το υπόμνημα των εργασιών και περιλήψεων αυτών και τις επιστημονικές εργασίες.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία).
6. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
7. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
9. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
11. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.
Τα δικαιολογητικά 6 έως 11 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους στις Γραμματείες των Τμημάτων οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης.
Επίσης κάθε Τμήμα παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα, να τα δηλώσουν στην αίτησή τους.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, από 04/01/2021 μέχρι και 15/01/2021.

Πρόσκληση 407 (αρχείο PDF)

Αρχείο Αίτησης (Word)

Υπεύθυνη Δήλωση Επί Ποινή Απαραδέκτου (Word)

Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης σε Άλλο Φορέα (Word)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου Covid_19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mre@uowm.gr  τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά (αίτηση, τίτλοι σπουδών κλπ) με μορφή pdf. Θα λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης ορθής λήψης των εγγράφων, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

– Προσοχή: Έκδοση βεβαιώσεων απο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, οι φοιτήτριες και φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (και όχι πλέον στη Γραμματεία) ως εξής:

kef1@uowm.gr
με  τηλέφωνο επικοινωνίας το 24610-68067, εσωτ.1067. Υπεύθυνη υπάλληλος είναι η Χαρούλα Μητσιώρη