Αρχείο

Πρακτική Άσκηση

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, οι σπουδαστές θα πρέπει να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση, η οποία είναι χωρισμένη σε δύο μαθήματα. Η Πρακτική Άσκηση Ι υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου, λαμβάνει 4 μονάδες ECTS, και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου. Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ πραγματοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια του θέρους, μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγει ο κάθε σπουδαστής, και λαμβάνει 4 μονάδες ECTS. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε εταιρεία ή οργανισμό που σχετίζεται με τα αντικείμενα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν υπό μορφή γραπτής εργασίας, η οποία βαθμολογείται.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν μεταλλευτικές, λατομικές και άλλες μονάδες παραγωγής και τεχνικά έργα που σχετίζονται με το αντικείμενό τους, στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης