Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Αποκατάστασης Διαταραγμένων Εδαφών, ΠΕΜΕΑΔΕ

Αρχείο

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Αποκατάστασης Διαταραγμένων Εδαφών, ΠΕΜΕΑΔΕ

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Βατάλης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σκοπό του εργαστηρίου αποτελεί:

Η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην εκτίμηση, αξιολόγηση και επίλυση σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων του μεταλλευτικού – γεωτεχνικού και βιομηχανικού τομέα των ορυκτών πόρων καθώς και των υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας μέσα και καινοτόμες τεχνικές που αξιοποιούν την τεχνολογία αιχμής.

Η αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων της εξορυκτικής δραστηριότητας με στόχο την επίτευξη της αειφορίας των ορυκτών πόρων η οποία συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και την κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων – υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων  από τη σωρευτική λειτουργία των μεταλλευτικών-λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με τη διαδικασία μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο.  Στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων του 2015 και των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή και παρά την ύπαρξη σημαντικών ακόμη αποθεμάτων, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων είναι άμεσα  ορατή και η περιβαλλοντική αποκατάσταση  των διαταραγμένων λιγνιτικών εδαφών σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία, απαιτούν γνώση και εμπειρία για υλοποίηση νέων αναπτυξιακών δράσεων που να αναπληρώνουν την  μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εργασία έτσι ώστε να καταγράφεται θετικό περιβαλλοντικό, κλιματικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η αποκατάσταση/επαναχρησιμοποίηση εξοφλημένων μεταλλευτικών, λατομικών  χώρων και εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς με νέες χρήσεις γης (Brownfield, χώροι αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουριστικές – συνεδριακές εγκαταστάσεις, κ.ά.).

Η Έρευνα και αξιοποίηση των  Βιομηχανικών Ορυκτών και των Μεταλλευμάτων για σύγχρονες καινοτόμες εφαρμογές καθώς και περαιτέρω έρευνα για τους ορυκτούς πόρους της Δ.Μ όπως: χρωμίτες Κοζάνης και Γρεβενών, Αταπουλγίτης Γρεβενών, Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης Ιμέρων Κοζάνης, Μάρμαρα Τρανοβάλτου Κοζάνης, Ολιβινίτης Σκούμτσας Γρεβενών, χαλαζίας Μελίτης και γρανίτες Βαρνούντα Φλώρινας καθώς και τους σιδερονικελιούχους λατερίτες Ιεροπηγής Καστοριάς,  τον Ζεόλιθο κ.α.  Διερεύνηση της καταλληλότητας των Βιομηχανικών Ορυκτών σε νέες χρήσεις. Χαρακτηρισμός καταλληλότητας φυσικών και τεχνητών αποξεστικών υλικών. Έρευνα και δοκιμές καταλληλότητας αδρανών – αντιολισθηρών υλικών. Αξιολόγηση υπέρλεπτων υλικών για εφαρμογές στον κλάδο των πληρωτικών.

Το εργαστήριο «Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Αποκατάστασης Διαταραγμένων Εδαφών, ΠΕ.ΜΕ.ΑΔΕ»  έχει την ευθύνη διδασκαλίας των παρακάτω οκτώ μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του ΠΑ.ΔΥ.Μ.

ΜΟΠ703 Περιβαλλοντική Μεταλλευτική
ΜΟΠ831 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων
ΜΟΠ933 Διαχείριση Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Νομοθεσία
ΜΟΠ931 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά έργα
ΜΟΠ832 Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή και Μεταφορά Υδρογονανθράκων
ΜΟΠ602 Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο Μεταλλευτικών Έργων
ΜΟΠ704 Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα
ΜΟΠ603 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα

Συμμετέχει επίσης στην οργάνωση και διδασκαλία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Αξιοποιεί ιδιωτικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. 

Βασικό ερευνητικό αντικείμενο

  • Μεταλλευτική του Περιβάλλοντος και των ορυκτών εκμεταλλεύσεων
  • Περιβαλλοντική αποκατάσταση διαταραγμένων εδαφών και  Brownfields
  • Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ορυκτών πόρων και υδρογονανθράκων
  • Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα
  • Ασφάλεια και υγεία υπόγειων και επιφανειακών έργων

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου χρηματοδοτείται από εγχώριους και Ευρωπαϊκούς πόρους.  Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.