Αρχική » Έρευνα » Διδακτορικές Σπουδές

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς που άπτονται της επιστήμης του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του / της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Τμήμα παρέχει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών ισχύουν εξίσου ανεξαρτήτως της επιλεχθείσας γλώσσας από τους υποψήφιους διδάκτορες. Το Τμήμα προσφέρει το μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας” που αναφέρεται στο Άρθρο 5, παράγραφος 5.2 (Υποχρεώσεις) και στις δυο γλώσσες, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες σε κάθε περίπτωση.

Η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 6648_31_12_2021

 

Περίγραμμα Υποχρεωτικού Μαθήματος Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

ΜΟΠ_ΠΔΣ01: Μεθοδολογία Έρευνας

 

Απαραίτητα Έγγραφα για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Για τον Υποψήφιο Διδάκτορα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Προσχέδιο Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρχείο docx)

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Αίτηση Υποβολής Διδακτορικής Διατριβής για κρίση