Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διοίκηση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων και διεθνικών επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη παγκόσμιας οικονομίας.

Εκτός των άλλων σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι επίσης η παροχή της διεθνούς διοικητικής εκπαίδευσης και πρακτικής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την προετοιμασία και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την ενίσχυση των εθνικών αλλά και διεθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των  Υλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and gas management and transportation».

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε σαράντα  (40) φοιτητές και θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται  στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Ιστότοπος Προγράμματος mogmat.uowm.gr