Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου

Αρχείο

Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» διακρίνεται σε δύο άξονες:

α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης και πώλησης προϊόντων πετρελαίου, φυσικού αερίου και του υδρογόνου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου.

β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου .

Εκτός των άλλων σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

 

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των  Υλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση  και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil, gas and hydrogen management and transportation».

Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή των δύο πρυτάνεων από το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics- UNEC, Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» της Πολυτεχνικής Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα με έδρα την Κοζάνη σε συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα και το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Ιστότοπος Προγράμματος mogmat.uowm.gr