Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Διπλωματική Εργασία » Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Αρχείο

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης

Επιβλέπων καθηγητής: Καπαγερίδης Ιωάννης

 1. Βελτιστοποίηση ορίου εκμεταλλευσιμότητας κοιτάσματος νικελίου με τον αλγόριθμο Lane: βελτιστοποίηση εκσκαφής, στρατηγικός σχεδιασμός φάσεων, αλγόριθμος Lane, Maptek Vulcan
 2. Βελτιστοποίηση παραμέτρων εκτίμησης κοιτάσματος μαρμάρου με ανάλυση γειτονικής περιοχής kriging: γεωστατιστική, Maptek Vulcan
 3. Εκτίμηση περιεκτικότητας κοιτάσματος πορφυρικού χαλκού με συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα: μηχανική μάθηση, γεωστατιστική, Maptek Vulcan, Maptek DomainMCF
 4. Εκτίμηση ποιότητας ογκομαρμάρων με συνελεκτικά νευρωνικά δίκτυα: μηχανική μάθηση, γεωστατιστική, Maptek Vulcan, Maptek DomainMCF
 5. Ψηφιακά δίδυμα στη μεταλλευτική – μελέτης περίπτωσης κοιτάσματος μαρμάρου: μηχανική μάθηση, προγραμματισμός σε Python, Maptek Vulcan, DomainMCF και Workflow Editor

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Ηλεκτροχημικής Τεχνολογίας

Επιβλέπων Καθηγητής: Κυρατζής Νικόλαος

 1. Χρήση της τεχνικής πυρόλυσης ψεκασμού για την παρασκευή ηλεκτρολυτικών υμενίων σε κυψέλες καυσίμου SOFC Παρασκευή ανοδικών ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών για SOFCs με τη μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού
 2. Εφαρμογή κυψελών καυσίμου στο ενεργειακό δίκτυο και στον τομέα μεταφορών
 3. Αντιστρεπτές κεραμικές κυψέλες καυσίμου
 4. Παρασκευή συστατικών κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου κατάλληλων για την οξείδωση συμβατικών καυσίμων
 5. Παρασκευή συστατικών ηλεκτροχημικών κεραμικών κυψελών με χρήση ηλεκτροφορητικής απόθεσης (EPD)
 6. Μαθηματική μοντελοποίηση της τεχνικής πυρόλυσης ψεκασμού διαλύματος για την παρασκευή λεπτών λειτουργικών Υμενίων
 7. Ηλεκτροχημική ανάκτηση μετάλλων με χρήση κεραμικών μεμβρανών στερεού οξειδίου

Εργαστήριο Μικροσκοπίας Ορυκτών και Πετρωμάτων – Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ασβεστά Αργυρώ

 1. Φυσική ποζολάνη – εκμετάλλευση κοιτασμάτων στον ελλαδικό χώρο και χρήσεις της στη βιομηχανία σκυροδέματος. (Βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο, καλή γνώση αγγλικών).
 2. Η ομάδα των μαρμαρυγιών – κοιτάσματα, εκμετάλλευση, χρήσεις και εφαρμογές. (Βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο, καλή γνώση αγγλικών).

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής και Αποκατάστασης Διαταραγμένων Εδαφών

Επιβλέπων Καθηγητής: Βατάλης Κωνσταντίνος

 1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση και διαχείριση θαλάσσιων οικοπέδων εξόρυξης φυσικού αερίου.
 2. Λιγνιτική δραστηριότητα και αποτίμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η περίπτωση της Ελλάδος εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου
 3. Γεωτρήσεις υδρογονανθράκων μεταφορά και αποθήκευση – περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρινάκης Δημήτριος

 1. Δημιουργία γεωμοντέλων απλής γεωμετρίας για προσομοίωση ροής ταμιευτήρων.
  Η εργασία προϋποθέτει καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και κατανόηση της χρήσης προγραμμάτων προσομοίωσης. Ο φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει τα προγράμματα geology designer και model designer με σκοπό να δημιουργήσει απλοποιημένα πρότυπα γεωλογικών δομών (κύβος, κύλινδρος, παραλληλεπίπεδο κ.λπ.) με χαρακτηριστικά κατάλληλα για την χρήση τους σε προσομοιώσεις ροής ρευστών ταμιευτήρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 2. Τεχνολογία διαχωρισμού ρευστών παραγωγής ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, με έμφαση στο διαχωρισμό στον πυθμένα του φρεατίου.
  Η εργασία προϋποθέτει καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και εξοικείωση με τη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών. Ο φοιτητής/τρια θα ανατρέξει στη διεθνή βιβλιογραφία για να εντοπίσει τα κύρια χαρακτηριστικά των διαχωριστήρων για κάθε τύπο ταμιευτήρα, καθώς και τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν για αποτελεσματικό διαχωρισμό τόσο στην επιφάνεια, όσο και στον πυθμένα. Θα παρουσιάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις ταμιευτήρων και τους αντίστοιχους διαχωριστήρες που χρησιμοποιήθηκαν.
 3. Ανάλυση δικτύου μεταφοράς για ταμιευτήρες αποθήκευσης υδρογόνου.
  Η εργασία προϋποθέτει καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και εξοικείωση με τη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών. Ο φοιτητής/τρια θα ανατρέξει στη διεθνή βιβλιογραφία για να εντοπίσει περιπτώσεις όπου αποθηκεύεται υδρογόνο και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του δικτύου. Θα αναφερθεί σε υφιστάμενες περιπτώσεις στο διεθνή και ελληνικό χώρο, καθώς και σε προγραμματισμένα έργα.
 4. Σχεδιασμός πρότυπων φρεατίων παραγωγής υδρογονανθράκων σε προσομοιωτή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  Η εργασία προϋποθέτει καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και κατανόηση της χρήσης προγραμμάτων προσομοίωσης. Ο φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα well designer για να δημιουργήσει απλοποιημένα πρότυπα φρεατίων παραγωγής με χαρακτηριστικά κατάλληλα για την χρήση τους σε εκπαιδευτικές προσομοιώσεις.
 5. Σχεδιασμός θερμοδυναμικής προσομοίωσης μιγμάτων ρευστών παραγωγής για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  Η εργασία προϋποθέτει καλή κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και κατανόηση της χρήσης προγραμμάτων προσομοίωσης. Ο φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα PVT designer για να δημιουργήσει μίγματα ρευστών παραγωγής (black oil model, compositional model) τα οποία θα προσομοιάζουν τις ιδιότητες πραγματικών μιγμάτων υδρογονανθράκων.

Επιβλέπων Καθηγητής: Φραγκίσκος Παυλουδάκης

 1. Διαθεσιμότητα και βαθμός αξιοποίησης εκσκαφέων και χωματουργικών αυτοκινήτων σε υπαίθρια ορυχεία
 2. Στατιστική ανάλυση των μεταβολών του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2004-2024 και πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων στην πορεία προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα
 3. Συγκριτική ανάλυση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας επιλεγμένων μεταλλευτικών έργων που διεξάγονται στον ελλαδικό χώρο
 4. Ταινιόδρομοι μεταφοράς χύδην υλικών: παράμετροι βελτιστοποίησης του μεταφορικού έργου, της ενεργειακής απόδοσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 5. Σωματιδιακές εκπομπές που εκλύονται κατά τη εξόρυξη και μεταφορά υλικών σε υπαίθρια ορυχεία: πηγές και μέτρα αντιμετώπισης
 6. Σχεδιασμός αυλών αποθήκευσης χύδην υλικών: το πρόβλημα του προσδιορισμού του βέλτιστου μεγέθους