Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές Σπουδές » Διπλωματική Εργασία

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Διπλωματική Εργασία

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής τους υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι μια εκτεταμένη εργασία που εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους, είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η ΔΕ δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να ολοκληρώσει τις γνώσεις του και να παρουσιάσει τις ικανότητές του στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της ειδικότητάς του.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να βρεθεί στο περιβάλλον ενός ερευνητικού εργαστηρίου και να λειτουργήσει ως μέλος μιας ομάδας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζουν τις θεωρητικές – επιστημονικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πράξη.
 • να έχουν αποκτήσει την εμπειρία της συνεργασίας και τη δυνατότητα αντιμετώπισης δεδομένων ερευνητικών προβλημάτων.
 • να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία κατά τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας εργασίας
 • να εκπονούν με συνέπεια μια ερευνητική εργασία
 • να χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη για την ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο
 • να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους με σαφή και εμπεριστατωμένο γραπτό και προφορικό λόγο.

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική (πλην φοιτητών Erasmus). Η εξέταση της ΔΕ γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών ή/και ερευνητικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο στο θεματικό πεδίο της ΔΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ΔΕ, είναι τα παρακάτω:

 • Συνέπεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ, συνεργασία με τον επιβλέποντα
 • Βιβλιογραφική έρευνα και ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας.
 • Επεξεργασία και ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συμπεράσματα. Προτάσεις.
 • Δομή και ποιότητα κειμένου
 • Προφορική παρουσίαση
 • Ικανότητα απάντησης τιθέμενων ερωτημάτων μετά το πέρας της παρουσίασης.

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (αρχείο PDF)

Έντυπο Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας (αρχείο Word)

Πρότυπο Διπλωματικής Εργασίας (αρχείο Word)

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διπλωματικές Εργασίες υπό Εκπόνηση