Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχείο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ).