Αρχείο

– Τεύχος Απριλίου του ενημερωτικού δελτίου του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το τεύχος Απριλίου του ενημερωτικού δελτίου του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων είναι έτοιμο! Με θέματα που αφορούν το αντικείμενο των σπουδών και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων, ενόψει και της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, το νέο εργαστήριο Γεωλογίας & Ορυκτολογίας, την καθαίρεση τεχνικών έργων με χρήση εκρηκτικών, την παγκόσμια ημέρα νερού και δύο ενδιαφέροντα τεχνικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο Τμήμα μας.

Αρχείο PDF

– Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριων Συμπληρωματικής B’ Πρόσκλησης – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024 του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΟΠ)

Πληροφορίες:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης ΤΚ 50150 | Τηλ. 24610-68064 | email: praktiki@uowm.gr

  • Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης ΠΕ-ΠΔΜ: https://internship.uowm.gr/
  • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης ΠΕ-ΠΔΜ: https://p.uowm.gr/
  • Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ”: http://atlas.grnet.gr/ (για την αναζήτηση θέσεων)

ΤΜΗΜΑ_ΜΟΠ_Προσωρινά-Αποτελέσματα-Αξιολογικής-Κατάταξης-Φοιτητών-Β’ Πρόσκλησης 2024-Πρόγραμμα-Πρακτικής-ΕΣΠΑ

– Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών και Ανάλυση Αστοχιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4412/29-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ2Υ0469Β7Κ-ΧΕΓ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1082/07-04-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40185.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-68255).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 27-05-2024

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης