Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Ιορδανίδης Ανδρέας

Αρχείο

Δρ. Ιορδανίδης Ανδρέας

   

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Εκπαίδευση

 • 1993 : Πτυχίο Γεωλογίας Α.Π.Θ.
 • 1998 : Διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
 • 2002 : Διδακτορικό στο Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Οργανική Γεωχημεία και Πετρολογία του λιγνιτικού κοιτάσματος Αμυνταίου».

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οργανική Γεωχημεία και Πετρολογία γαιανθράκων με έμφαση στους λιγνίτες, με εμπειρία στις εξής τεχνικές: μέτρηση της ανακλαστικότητας του χουμινίτη, ανάλυση των macerals, εκχύλιση, πυρόλυση, αέρια χρωματογραφία (GC), συζευγμένη τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματοσκοπίας μαζών (GC-MS), φασματοσκοπία υπέρυθρου (FTIR), πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR).
 • Ανόργανη Γεωχημεία λιγνιτών, ιζηματογενών πετρωμάτων και εδαφών και μελέτη κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, με εμπειρία στις εξής τεχνικές: προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση, μέτρηση θερμογόνου δύναμης, φασματομετρία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) και ατομικής εκπομπής επαγωγικού ζεύγους πλάσματος (ICP-AES).
 • Συν-καύση λιγνίτη-στερεών αποβλήτων και βιομάζας
 • Μελέτη της τοξικότητας των ιχνοστοιχείων που περιέχονται σε λιγνίτες, εδάφη και ύδατα.
 • Θερμική ανάλυση λιγνιτών, με εμπειρία στις εξής τεχνικές: διαφορική θερμική ανάλυση (DTA) και θερμοσταθμική ανάλυση (TG).
 • Ορυκτολογία λιγνιτών και ιζηματογενών πετρωμάτων, με εμπειρία στην περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD).
 • Μελέτη των παραπροϊόντων καύσης των γαιανθράκων (ιπτάμενη τέφρα κλπ.), επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, ανακύκλωση των υλικών και νέες χρήσεις (τσιμέντο, φράγματα, αδρανή κλπ.).
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία και λιγνίτες (προσρόφηση οργανικών ρυπαντών από λιγνίτες και παραπροϊόντα αυτών).
 • Αρχαιομετρία-Γεωαρχαιολογία (κεραμικά, κονιάματα, μάρμαρα, σκωρίες, οργανικά υπολείμματα, Βυζαντινές τοιχογραφίες, χρωστικές)
 • Ιατρική Γεωλογία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Iordanidis, A., Buckman, J., Triantafyllou, A.G., Asvesta A., (2008), ‘Fly ash–airborne particles from Ptolemais–Kozani area, northern Greece, as determined by ESEM-EDX’, International Journal of Coal Geology, Vol. 73, pp. 63-73.

Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Strati A., Gkimourtzina A., Papoulidou A. (2011). Byzantine wall paintings from Kastoria, northern Greece: spectroscopic study of pigments and efflorescing salts, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 78 (2), pp. 874-887.

Iordanidis A., Schwarzbauer J., Georgakopoulos A., van Lagen B. (2012). Organic geochemistry of Amynteo lignite deposit, northern Greece: a multi-analytical approach. Geochemistry International, Vol. 50 (2), 159-178.

Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Giousef Ch., Angelopouos A., Doulgerakis M., Papadopoulou L. (2013). Characterization of gallbladder stones from cholelithiasis patients of northern Greece, using complementary techniques, Spectroscopy Letters, Vol. 46 (4), 301-306.

Iordanidis A., Garcia-Guinea J., Garas S., Asvesta A., Triantafyllou A.G. (2014). Application of μRaman microscopy to the identification of individual airborne particles: preliminary results from Kozani’s area, northern Greece, Particulate Science and Technology, Vol. 32 (4), 355-359.

Iordanidis A., Georgakopoulos A., Kalaitzidis S. (2014). Petrographic composition and palaeoenvironment of the Amynteo lignite deposit, northern Greece. Energy Sources, Part A Recovery, Utilization, and Environmental Effects Vol. 36, 2715-2724.

Iordanidis A., Schwarzbauer J., Gudulas K. and Garcia-Guinea J. (2016). Organic contaminants in the groundwaters of a lignite-bearing basin from northern Greece, Desalination and Water Treatment Vol. 57 (12), 5435-5443.

Iordanidis A., Asvesta A., Vasileiadou A. (2018). Combustion behaviour of different types of solid wastes and their blends with lignite, Thermal Science, Vol. 22 (2), 1077-1088.

Πλήρες Βιογραφικό: Αρχείο PDF