Αρχική » Προκηρύξεις » – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής στη συνεδρίασή της με αριθμό 3/20.1.2023, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 23,30,64 και 173 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141)
 2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) υπουργική απόφαση
 3. Την απόφαση της υπ’ αριθμ 178/18-01-2023 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΔΜ,

αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Μαθηματικά ΙΙ (ΚΩΔ. ΜΟΠ201) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE201.pdf

2

5

2 Φυσική ΙΙ (ΚΩΔ. ΜΟΠ202) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE202.pdf

2

4

3 Επιστημονικός Προγραμματισμός
(ΚΩΔ. ΜΟΠ205)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE205.pdf

2

4

4 Γεωδαισία (ΚΩΔ. ΜΟΠ404) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE404.pdf

4

4

5 Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο στα Μεταλλευτικά Έργα (ΚΩΔ. ΜΟΠ602) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE602.pdf

6

4

6 Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
(ΚΩΔ. ΜΟΠ605)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE605.pdf

6

4

7 Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων
(ΚΩΔ. ΜΟΠ606)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE606.pdf

6

4

8 Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα
(ΚΩΔ. ΜΟΠ813)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE813.pdf

8

4

9 Δευτερογενείς Ενεργειακές Ύλες – Βιοκαύσιμα (ΚΩΔ. ΜΟΠ822) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE822.pdf

8

3

10 Τεχνολογία Εκμετάλλευσης Γαιανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ823) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE823.pdf

8

5

11 Σεισμικές Μέθοδοι Εντοπισμού Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ824) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE824.pdf

8

4

12 Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ832) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE832.pdf

8

4

13 Περιβαλλοντική Γεωχημεία
(ΚΩΔ. ΜΟΠ834)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE834.pdf

8

4

14 Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΜΟΠ835) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE835.pdf

8

4

15 Τοπογραφία & Γεωπληροφορική στα Μεταλλευτικά Έργα (ΚΩΔ. ΜΟΠ891) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE891.pdf

8

4

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές/τριες και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) ερευνητές/τριες και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι/ες του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατ΄ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ηλεκτρονικά στο mre@uowm.gr , από 23.01.2023 μέχρι και 05.02.2023, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους, περιλήψεις των δημοσιεύσεων και επιστημονικών τους εργασιών.
 5. Βεβαιώσεις τεκμηρίωσης διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ας στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του/της ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9, άρθρο 173 του ν. 4957/22 (Α΄141), (παρέχεται από την υπηρεσία).
 8. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
 9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποσταλεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
 11. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο.
 12. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Οι υποψήφιοι/ες πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνάσιου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της  Ελληνικής γλώσσας.

Ισχυρή σύσταση: Όλα τα δικαιολογητικά που φέρουν υπογραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης θα πρέπει να καταθέτονται ψηφιακά βεβαιωμένα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Τα δικαιολογητικά 8 έως 12 θα αποσταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενου/εςς μετά την επιλογή τους στη Γραμματεία Τμήματος, η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγξει την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) και (ν.4305/2015), πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Ιωάννης Καπαγερίδης
Αν. Καθηγητής

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Αίτηση_Πρόσκληση Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ