Αρχική » Το Τμήμα » Προσωπικό » Καθηγητές » Δρ. Σαββίδης Σεραφείμ

Αρχείο

Δρ. Σαββίδης Σεραφείμ

Ακαδημαϊκή Θέση: Καθηγητής

Σπουδές:

  • Σεπτ. 2001 – Ιούλ. 2004: University of Mining and Geology “St Ivan Rilski», Sofia, Bulgaria, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή – Βαθµός: Άριστα
    ΘΕΜΑ: «Έρευνες στην επιφανειακή αλληλεπίδραση µεταξύ συλλεκτικών και αφριστικών αντιδραστηρίων στην εκλεκτική επίπλευση µεταλλεύµατος κασσιτερίτη (SnO2)». Στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγµατοποιήθηκαν συστηµατικές µελέτες σχετικά µε την επίδραση του συστήµατος αφρού στην επιλεκτικότητα της διαδικασίες επίπλευσης του κασσιτερίτη, µε ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση οξυδρυλλικών συλλεκτών. Ερευνήθηκε συστηµατικά η δοµή και η σταθερότητα του σχηµατιζόµενου αφρού καθώς επίσης και η εκλεκτική προσκόλληση των σωµατιδίων του ορυκτού στις δηµιουργούµενες φυσαλίδες.
  • Σεπτ. 1998 – Οκτ. 1999 University of Mining and Geology “St Ivan Rilski», Sofia, Bulgaria, ΜSc – Βαθµός: Άριστα
  • Σεπτ. 1993 – Ιαν. 1996 Comenius University Pressburg, Σλοβακία ∆ιδακτορική ∆ιατριβή – Βαθµός: Άριστα
    ΘΕΜΑ: «Αποτελέσµατα γεωχηµικών, ορυκτολογικών και πετρολογικών ερευνών στο οφιολιθικό σύµπλεγµα του Βούρινου». Η διδακτορική διατριβή αφορούσε την γεωχηµική, ορυκτολογική και πετρογραφική έρευνα των διαφόρων τεκτονικών τµηµάτων της οφιολιθικής ακολουθίας του συµπλέγµατος του Βούρινου στο Νοµό Κοζάνης, και ιδιαίτερα την µελέτη των συνθηκών της µεταµόρφωσης των σερπεντινιτικών πετρωµάτων της ζώνης της βάσης (basal zone) του οφιόλιθου.
  • Σεπτ. 1976 – Σεπτ. 1984: Rheinisch – Westfallische Technische Hochschule Aachen, Γερµανία Πτυχίο Ορυκτολογίας, Βαθµός: «Λίαν Καλώς». Φοίτησα µε υποτροφία του Γερµανικού Κράτους “Bafog”.

 

Βιογραφικό Σημείωμα (αρχείο PDF)