Αρχική » Ανακοινώσεις » – Προκήρυξη Θέσης Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Προκήρυξη Θέσης Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 5/10.02.2023 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Φυτοαποκατάσταση εδαφών και παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών σε αποθέσεις άγονων υλικών επιφανειακών λιγνιτωρυχείων».

Προθεσμία υποβολής: 20-3-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr , τα εξής:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που καθόρισε η Συνέλευση του Τμήματος. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 • Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται) PHD_APPLICATION
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας