Αρχική » Γραμματεία » – Προκήρυξη 5 Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αρχείο

– Προκήρυξη 5 Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 3/18-2-2022 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

 

 1. Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για μπαταρίες λιθίου με την μέθοδο πυρόλυσης ψεκασμού διαλύματος
 2. Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθόδου για τη επιλογή των βέλτιστων χρήσεων γης μετά το κλείσιμο ενός υπαίθριου ορυχείου
 3. Ανάλυση τρωτότητας από φαινόμενα κατολισθήσεων των εκσκαφών και αποθέσεων υπαίθριων ορυχείων με χρήση αλγορίθμων βασιζόμενων σε ΓΣΠ
 4. Λειτουργία, ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση υπαίθριων ορυχείων: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την ‘παραγωγή γνώσης μέσω της εμπειρίας’ από τα 60 χρόνια εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας
 5. Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του ολιβίνη του Όρους Βούρινου του Νομού Κοζάνης για την δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

 

Προθεσμία υποβολής: 23-02-2022 έως 23-03-2022

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)
 4. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 8. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας