Αρχική » Ανακοινώσεις » – Παρουσίαση / Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Αρχείο

– Παρουσίαση / Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του 10ου εξαμήνου, οι οποίοι /ες ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας προσεχώς, ότι σύμφωνα με την Απόφαση 7/2024, θέμα 7ο της Συνέλευσης Τμήματος, η παρουσίαση / εξέταση ορίζεται από 1 έως 10 Ιουλίου 2024.

Μετά την έγκριση παρουσίασης και εξέτασης της διπλωματικής εργασίας από τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα, καθορίζεται από κοινού (επιβλέποντες/ φοιτητές) ο χρόνος και ο τρόπος εξέτασης μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε ψηφιακή αίθουσα).

Επισυνάπτεται η Υ.Δ «Περί μη Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πριν την Εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας:

  • Τα Μέλη των Επιτροπών ενημερώνουν τη Γραμματεία για τους φοιτητές και φοιτήτριες των οποίων οι διπλωματικές εργασίες έλαβαν έγκριση παρουσίασης/ εξέτασης.
  • Η Γραμματεία αποστέλλει στα Μέλη των Επιτροπών το «Έντυπο Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας»
  • Οι Φοιτητές / Φοιτήτριες συμπληρώνουν την Υ.Δ «Περί μη Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Μετά την Παρουσίαση/ Εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας

  • Τα Μέλη των Επιτροπών αποστέλλουν στη Γραμματεία συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή, το «Έντυπο Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας»
  • Οι φοιτητές/ φοιτήτριες αποστέλλουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (library@uowm.gr ) και με κοινοποίηση στη Γραμματεία (mre@uowm.gr) την εργασία τους σε μορφή αρχείου pdf, καθώς και την Υ.Δ ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
  • Η Γραμματεία ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα με τη βαθμολογία που έλαβε κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια.