Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές

Αρχείο

Διδακτορικές Διατριβές

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (αρχείο PDF)

 

Απαραίτητα Έγγραφα για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Για τον Υποψήφιο Διδάκτορα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Προσχέδιο Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρχείο docx)

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Αίτηση Υποβολής Διδακτορικής Διατριβής για κρίση