Αρχική » Προκηρύξεις (Σελίδα 4)

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Προκήρυξη θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και αντικείμενο «Μηχανική Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της αριθμ. 20/18-09-2023 σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 83 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 162, 164 και 465 του Ν.4957/2022 (Α΄141) « Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της ποιότητας , της λειτουργικότητας και της
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 134881α/Β1/23-12-2003 υπουργική απόφαση «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1975
Β’).
4. Το Π.Δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 119 Α’).
5. Το άρθρο 13 και 14 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/07-05-2019) περί ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την αριθμ. πρωτ. 4738/11-04-2023 (ΦΕΚ 381/ΥΟΔΔ/21-04-2023) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και ορισμός τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
7. Το υπ’ αριθμ. 249/13-09-2023 έγγραφο με θέμα: ” Καθορισμός τομέων ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
– Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ” (5479/2023 Β΄)
8. Τις διατάξεις των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254 Α’).
10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 224 Α’).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄) καθώς και της υπ΄ αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου
(ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/99 «Διορισμός η πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (ΦΕΚ 132 Α’).
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Εργαστηρικακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99 Α΄).
15. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 147/2009 «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της ανώτατης εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 189 Α’).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.07.2022): «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5395/19-05-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 223 του νέου νόμου ν. 4957/2022 μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 3622 Β΄).
18. Των εφαρμοστικών εγκυκλίων του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ)
19. Την υπ’ αριθμ. 4008/13-03-2023 (ΦΕΚ 1911/Β’/24-03-2023) Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος «Κατανομή 11 Θέσεων μελών ΔΕΠ και 4 θέσεων Ε.Τ.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π./ Ε.Ε.Π. στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Αποφασίζει την προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο «Μηχανική
Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα:
(α) Κατοχή πτυχίου στις παρακάτω ειδικότητες:

  • Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης με κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.,
  • Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε.,

(β) Πτυχίο μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

Θα συνεκτιμηθούν:
Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς του προαναφερόμενου γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει:

1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 134/99
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
3) Να είναι υγιείς

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 08-12-2023)

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους
2. Φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
(Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής για τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες των άλλων κρατών της Ε.Ε., απαιτείται να συνοδεύονται από μετάφραση και πράξη αναγνώρισης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
3. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας
που θα προβεί στην τελική πράξη διορισμού και το οποίο θα κατατεθεί από τον υποψήφιο εφόσον θα εκλεγεί.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής. Επίσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης
διορισμού:

1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α’). Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Tο κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή, Κοίλα Κοζάνης , 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-68255 και κατά τις ώρες: 11:00 – 13:00, email: mre@uowm.gr) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr.

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής στη συνεδρίασή της με αριθμό 19/11.09.2023, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών, βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση, στη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ηλεκτρονικά στο mre@uowm.gr , από 14.09.2023 μέχρι και 24.09.2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΕΤ_ΕΠΑΝ_8ΕΔ469Β7Κ-8ΤΛ

Αίτηση_Πρόσκληση Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο εξωτερικούς συνεργάτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 12 «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (MIS 5158681)», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 80847 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Καπαγερίδη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 123/2023.

Σχετικά αρχεία