Αρχική » Προκηρύξεις (Σελίδα 4)

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. Δ2/Σ167/13-07-2022, συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ_ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
3 ΦΥΣΙΚΗ Ι
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
6 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, στο e’mail: mre@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 2461068255, 2461068256

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα, παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση-για-την-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180675, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ191), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Ταουσανίδη Νικόλαο – Αρ. Πρόσκλησης 123/2022

Σχετικά αρχεία

prosklisi_123_2022_signed

– Προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC), Μπακού,

ανακοινώνουν την προκήρυξη  του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ)  MOGMAT (με ΦΕΚ   995 τ. Β’/ 4  Μαρτίου 2022) με νέο τίτλο

“Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου”  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT).

Το ΠΜΣ, που θα πραγματοποιηθεί για 7η ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζεται από την επιχορήγηση της Τράπεζας Kapital Bank, Baku, Azerbaijan

Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Yλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με νέο τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT). Το δίπλωμα είναι  κοινός τίτλος σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ και απονέμεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4484/2017.

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε σαράντα (40) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.  Το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και το ΦΕΚ 995/4-03-2022.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος. Το 33,3% των διδάκτρων για  τους 25 φοιτητές κατά σειρά κατάταξης επιλογής βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης θα επιχορηγηθεί από την Τράπεζα Kapital Bank” OJSC.  Η τραπεζική κατάθεση της πρώτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Α’ εξάμηνο  σπουδών. Ομοίως και η κατάθεση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Β’ και   εξάμηνο.  Η επόμενη δόσης του υπολοίπου των διδάκτρων, ύψους 1.000 ευρώ, για  το Γ’  εξάμηνο θα καταβληθεί  από την Τράπεζα «Kapital Bank» ως δωρεά προς τους 32 φοιτητές και τις φοιτήτριες, απαλλάσσοντάς τους πλήρως από το αντίστοιχο κόστος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής τους και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT στο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται  στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και σε εργαζόμενους/ες.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις  19-09-2022 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, (Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννάκη, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ,   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, 50100, Κοζάνη, Τηλ.:  2461068064.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier    έως στις  19-09-2022:

Α.  Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   Περιοχή Κοίλα, 50100 Κοζάνη (Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννάκη, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Τηλ.:  2461068064)

Β. στη Γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Δ.Δ.Κ. ΠΜΣ-MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά ΤΚ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.  Διοικητική υπεύθυνη γραμματείας κυρία Κωνσταντίνα Δαρβίδου τηλ. 2467440004 (κινητό 6997111771).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr και του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT  https://mogmat.uowm.gr.

Επικοινωνήστε με τη Διοικητική υπεύθυνη  του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, κυρία Κωνσταντίνα Δαρβίδου, στα τηλέφωνα: 2467440004 & 6997111771, τις ώρες 9:00 έως 13:00, email: mogmat@uowm.gr

Μεταφορτώστε την πλήρη προκήρυξη από εδώ