Αρχική » Προκηρύξεις (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Προκήρυξη Θέσης Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 5/10.02.2023 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Φυτοαποκατάσταση εδαφών και παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών σε αποθέσεις άγονων υλικών επιφανειακών λιγνιτωρυχείων».

Προθεσμία υποβολής: 20-3-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr , τα εξής:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που καθόρισε η Συνέλευση του Τμήματος. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 • Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται) PHD_APPLICATION
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

 

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής στη συνεδρίασή της με αριθμό 3/20.1.2023, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 23,30,64 και 173 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141)
 2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) υπουργική απόφαση
 3. Την απόφαση της υπ’ αριθμ 178/18-01-2023 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΔΜ,

αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν.4957/2022,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Μαθηματικά ΙΙ (ΚΩΔ. ΜΟΠ201) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE201.pdf

2

5

2 Φυσική ΙΙ (ΚΩΔ. ΜΟΠ202) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE202.pdf

2

4

3 Επιστημονικός Προγραμματισμός
(ΚΩΔ. ΜΟΠ205)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE205.pdf

2

4

4 Γεωδαισία (ΚΩΔ. ΜΟΠ404) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE404.pdf

4

4

5 Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο στα Μεταλλευτικά Έργα (ΚΩΔ. ΜΟΠ602) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE602.pdf

6

4

6 Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
(ΚΩΔ. ΜΟΠ605)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE605.pdf

6

4

7 Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων
(ΚΩΔ. ΜΟΠ606)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE606.pdf

6

4

8 Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα
(ΚΩΔ. ΜΟΠ813)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE813.pdf

8

4

9 Δευτερογενείς Ενεργειακές Ύλες – Βιοκαύσιμα (ΚΩΔ. ΜΟΠ822) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE822.pdf

8

3

10 Τεχνολογία Εκμετάλλευσης Γαιανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ823) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE823.pdf

8

5

11 Σεισμικές Μέθοδοι Εντοπισμού Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ824) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE824.pdf

8

4

12 Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Υδρογονανθράκων (ΚΩΔ. ΜΟΠ832) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE832.pdf

8

4

13 Περιβαλλοντική Γεωχημεία
(ΚΩΔ. ΜΟΠ834)
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE834.pdf

8

4

14 Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΜΟΠ835) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE835.pdf

8

4

15 Τοπογραφία & Γεωπληροφορική στα Μεταλλευτικά Έργα (ΚΩΔ. ΜΟΠ891) https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/MRE891.pdf

8

4

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές/τριες και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) ερευνητές/τριες και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι/ες του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατ΄ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ηλεκτρονικά στο mre@uowm.gr , από 23.01.2023 μέχρι και 05.02.2023, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους, περιλήψεις των δημοσιεύσεων και επιστημονικών τους εργασιών.
 5. Βεβαιώσεις τεκμηρίωσης διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ας στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του/της ανατεθούν (παρέχεται από την υπηρεσία).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9, άρθρο 173 του ν. 4957/22 (Α΄141), (παρέχεται από την υπηρεσία).
 8. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
 9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποσταλεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
 11. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο.
 12. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Οι υποψήφιοι/ες πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνάσιου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της  Ελληνικής γλώσσας.

Ισχυρή σύσταση: Όλα τα δικαιολογητικά που φέρουν υπογραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης θα πρέπει να καταθέτονται ψηφιακά βεβαιωμένα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Τα δικαιολογητικά 8 έως 12 θα αποσταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενου/εςς μετά την επιλογή τους στη Γραμματεία Τμήματος, η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγξει την γνησιότητα τους (ν.4250/2014) και (ν.4305/2015), πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Ιωάννης Καπαγερίδης
Αν. Καθηγητής

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Αίτηση_Πρόσκληση Εντεταλμένων Διδασκόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

– Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η κατάταξη πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2022.

Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί αρχές Δεκεμβρίου του 2022. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Μαθηματικά Ι 2. Φυσική Ι 3. Γεωλογία

Μαθηματικά Ι

Α. ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

α)  Πίνακες,  Ορίζουσες,   Γραμμικά   Συστήματα.

β)  Συναρτήσεις  μιας  μεταβλητής

–  Παράγωγος  (1ης  και  2ης  τάξης),  Εφαρμογές  παραγώγων, Διαφορικό  συνάρτησης

–  Αόριστο  και  Ορισμένο  Ολοκλήρωμα

Τεχνικές  ολοκλήρωσης

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

Βιβλίο [77107076]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λεπτομέρειες

Βιβλίο [68375438]: Μαθηματικά Ι β έκδοση, Ρασσίας Θ. Λεπτομέρειες

 

Φυσική Ι

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι»

Μεγέθη, μέτρηση, μονάδες, διαστάσεις. Εξιδανικευμένα μοντέλα. Διανύσματα. Κίνηση. Δύναμη και κίνηση. Ενέργεια συστήματος. Ορμή και κρούση. Περιστροφική κίνηση. Στροφορμή. Βαρύτητα. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα. Θερμοκρασία και θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμικές μηχανές. Ο δεύτερο νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

Βιβλίο [18549052]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli Λεπτομέρειες

Βιβλίο [33074351]: Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός) Λεπτομέρειες

Βιβλίο [68403543]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς-Τόμος Α’. Μηχανική, Θερμοδυναμική, Κύματα, Οπτική, Knight R.D. (Επιστ.επιμ: Σιδέρης Ευστάθιος, Γκανάτσιος Στέργιος) Λεπτομέρειες

Βιβλίο [22750100]: ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT Λεπτομέρειες

Βιβλίο [86055468]: Θεμελιώδης πανεπιστημιακή φυσική, Wolfson Richard (Συγγρ.) – Κατσικίνη Μαρία, Κουνάβης Παναγιώτης, Κουσουρής Κωνσταντίνος (Επιμ.) Λεπτομέρειες

Βιβλίο [86198097]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες

Βιβλίο [94644735]:  Βασικές Αρχές Φυσικής, R. Shankar Λεπτομέρειες

 

 

Γεωλογία

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ»

Περιβαλλοντική Γεωλογία: Εισαγωγή, Γεωλογία, ο πλανήτης Γη (ηλικία, δομή, σύσταση). Ήπειροι, Ωκεανοί, Λιθοσφαιρικές πλάκες, Σεισμοί, Ηφαιστειότητα, Πετρογενετικά ορυκτά, Πετρώματα (Πυριγενή, Ιζηματογενή, Μεταφορτωμένα), Γεωλογικός κύκλος, Ορογενετικά συστήματα, Μορφολογία – Τοπογραφικοί χάρτες, Εξωγενείς δυνάμεις: Επίδραση του νερού – του πάγου – των θαλασσών – του ανέμου, Εξέλιξη της Γης (απολιθώματα, παραμορφώσεις πετρωμάτων, διαβρώσεις), Τεκτονική Γεωλογία (γεωλογικοί χάρτες, ρήγματα, πτυχές), Πηγές, καρστικά φαινόμενα, Ορυκτές πρώτες ύλες (μεταλλεύματα, ενεργειακά – λατομικά – βιομηχανικά ορυκτά), Τεχνική Γεωλογία: Εδαφομηχανική – Βραχομηχανική – Τεχνικά Έργα, Γεωλογία – Χωροταξία – Περιβάλλον, Σύντομη αναφορά στην ιστορία της Γεωλογίας της Ελλάδας»

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

Βιβλίο [59394705]: Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης Λεπτομέρειες