Αρχική » Ανακοινώσεις » – Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Υποψηφίων για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π. Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Υποψηφίων για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π. Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Έχοντας υπόψη την απόφαση με αριθμό 3/18.02.2022, θέμα 2ο της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, αναρτώνται σήμερα 18.02.2022 στον επίσημο ιστότοπο του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (https://mre.uowm.gr/), οι Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο, στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Διδασκόντων με το Π. Δ. 407/80, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Αριθμ. Πρωτ. 3638/31.01.2022), προκειμένου οι ενδιαφερόμενες/οι να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα, έως και τη Δευτέρα 21.02.2022. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mre@uowm.gr, έως και τη Δευτέρα 21.02.2022. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεδρίασή της (αριθμ. 3/2022), την Παρασκευή 18.02.2022, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

 1. Την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 3638/31.01.2022 και τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων με Το Π. Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022».
 2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 273/17.02.2022 Έκθεση Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής
 3. Τους φακέλους των υποψηφίων.

Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, ανά μάθημα ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά ΙΙ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

 1. 238/8-2-2022
 2. 260/14-2-2022
 3. 240/8-2-2022
 4. 226/4-2-2022

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιστημονικός Προγραμματισμός_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Ουδείς προτείνεται

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωδαισία_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

 1. 256/14-2-2022
 2. 254/14-2-2022
 3. 238/8-2-2022
 4. 255/14-2-2022

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

 1. 244/11-2-2022

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Δρ. Ιωάννης Καπαγερίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής