Αρχική » Ανακοινώσεις » – Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων

Αρχείο

– Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 8/03.03.2023 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ως εξής:

1η θέση με τίτλο: «Ανάπτυξη τεχνολογιών παρασκευής και χαρακτηρισμού κεραμικών αισθητήρων».

2η θέση με τίτλο: «Γεωλογική και Πετρολογική μελέτη της Περμοτριαδικής μετακλαστικής-ηφαιστειοϊζηματογενούς ακολουθίας του δυτικού περιθωρίου της Πελαγονικής ζώνης στη Δυτική Μακεδονία»

Προθεσμία υποβολής: 03-04-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr , τα εξής:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που καθόρισε η Συνέλευση του Τμήματος. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)PHD_First_Plan
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 • Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται) PHD_APPLICATION
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 • Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας